CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Informacji dotyczących czynności notarialnych Notariusz udziela bezpłatnie.

Notariusz dokonuje następujących czynności

§ Sporządza akty notarialne: umowy (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, majątkowe, przedwstępne, spółek), testamenty, pełnomocnictwa oraz oświadczenia (np. o ustanowieniu służebności, o ustanowieniu hipoteki);
§ Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
§ Sporządza poświadczenia;
§ Doręcza oświadczenia;
§ Spisuje protokoły;
§ Sporządza protesty weksli i czeków;
§ Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,    dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
§ Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
§ Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
§ Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz: Magda Wołoszyn

ul. Hołdu Pruskiego 5/2
75-607 Koszalin

Kancelaria czynna:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 16:30
NIP: 8542101279
Regon: 360175143
Nr. rachunku bankowego:
PKO Bank Polski
13 1020 2791 0000 7902 0228 3398