Opłaty

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych oraz kosztów z nią związanych jest bezpłatne.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenia, zwane taksą notarialną, określene na podstawie umowy ze stronami czynności, którego maksymalną wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Czynnościu notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiuzującej stawki 23%.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całościu lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z powyższym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzzenia w tym tybie, wynagrodzenia ponosi Skarb Państwa.

Notariusz, jako płatnik oblicza, pobiera od podatnika (odpowiedniej strony czynnościu notarialnej) i odporwadza rachunek właściwego urzędu skarbowego:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarianelgo.
  • Podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Jeżeli w sporządzonym akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłate i przekazuje ją w ustawowym terminie na rachunek właściwego sądu rejonowego prowadzącego księge wieczystą.

W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat za konkretną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz: Magda Wołoszyn

ul. Hołdu Pruskiego 5/2
75-607 Koszalin

Kancelaria czynna:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 16:30
NIP: 8542101279
Regon: 360175143
Nr. rachunku bankowego:
PKO Bank Polski
13 1020 2791 0000 7902 0228 3398